-->
> Home  
 

Inleiding

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, dienen schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de KNSA gecertificeerd te worden. Daarvoor biedt de KNSA een programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en regelgeving.

De aanvraag voor basiscertificering kunnen verenigingen via de website van de KNSA indienen nadat zij daar eerst een quick scan hebben gedaan waarin alle zaken die betrekking hebben op de voorwaarden voor basiscertificering in één opsomming worden vermeld. Pas wanneer de score van de quick scan 100 procent is, kan een aanvraag voor certificering worden ingediend en zal door de KNSA een auditor worden ingeschakeld die zich met de vereniging in verbinding stelt.

Er zijn aan deze procedure voor alle bij de KNSA aangesloten verenigingen geen kosten verbonden. Aan niet aangesloten verenigingen worden de kosten voor certificering in rekening gebracht. Wanneer bij het verrichten van de audit blijkt dat, ondanks de quick scan, de vereniging onverhoopt toch niet voldoet aan de voorwaarden van certificering, dient de vereniging zelfstandig een nieuwe aanvraag in te dienen. Pas wanneer ook bij het verrichten van een tweede audit de vereniging onverhoopt niet aan de voorwaarden voldoet, kan het KNSA-bestuur voor een derde of meer te verrichten audits kosten in
rekening brengen.

Het systeem van basiscertificering gaat daarvan echter niet uit. De normen voor basiscertificering zijn zo opgesteld, dat iedere vereniging daaraan kan voldoen en de quick scan is zo opgesteld, dat verenigingen vooraf voldoende inzicht hebben in het wel of niet slagen van de audit.

Verenigingen worden zoveel mogelijk ondersteund bij het voldoen aan de normen uit het programma Basiscertificering. Voor alle registers, staten, reglementen en andere documenten, zijn modellen beschikbaar die kosteloos kunnen worden gedownload vanaf speciale websitepagina’s op van het Downloadcenter op de KNSA-website.

Wanneer de audit is verricht, zal de auditor daarover rapport uitbrengen aan het KNSA-bestuur en wordt omtrent het certificeren het uiteindelijke besluit door het KNSA-bestuur genomen. Vervolgens wordt aan de desbetreffende vereniging het certificaat toegezonden; het certificaat kent een geldigheidsduur van vier (4) jaar. Voor niet bij de KNSA aangesloten verenigingen geldt dat zij na het verkrijgen van het certificaat, jaarlijks een controle-audit moeten ondergaan.

Op de vervolgpagina’s van deze site zijn het Programma en Reglement Basiscertificering, de modellen en de quick scan te raadplegen en kan een aanvraag worden ingediend.